தொடர்புகளுக்கு

இந்நினைவுச் சின்னத்தைப் பற்றி நீங்கள் மேலும் அறிய விரும்பினாலோ அல்லது உங்கள் நேரம், திறன்கள் மற்றும் வேறு எந்த வகையினாலும் எமக்கு உதவ விரும்பினால்; மற்றும் இலங்கையில் இதுபோன்று இடம்பெரும் வேறு முயற்சிகள் பற்றி நீங்கள் அறிவீர்களானால் எமது குழுவுக்கு மின்னஞ்சலொன்றை அனுப்பவும்.